บทความวิชาการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease)
ชื่อบทความ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-004-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 22 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Disease; STD) เป็นปัญหาสำคัญในทางการแพทย์และการสาธารณสุขตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความอายที่จะขอคำปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ ซึ่งอาจเป็นการทำให้การดำเนินของโรคลุกลามมากขึ้น รวมไปถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปได้ยากขึ้น ดังนั้นในการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงควรมีการให้การรักษาอย่างครอบคลุม และถูกวิธี
คำสำคัญ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, Sexually Transmitted Disease, STD