บทความวิชาการ
การใช้ยาในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (Drug used in neuropathic pain)
ชื่อบทความ การใช้ยาในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (Drug used in neuropathic pain)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ทวนธน บุญลือ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-002-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 23 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 22 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทเป็นภาวะที่แสดงออกด้วยอาการต่างๆซึ่งประกอบด้วยการปวดเสียวแปลบเหมือนไฟซ็อต (lancinating) ปวดแสบร้อน (burning) ปวดเย็นเหมือนถูกน้ำแข็ง รู้สึกยิบๆ ซ่าๆ(tingling) ปวดแปลบปลาบคล้ายเข็มตำ (pin and needles) ชา (paresthesia) โดยความรู้สึกที่ผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดภายหลังการกระตุ้นได้ สาเหตุของการปวดเกิดจากความผิดปกติของการปรับตัวของเส้นประสาททั้งในระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ การประเมินผู้ป่วยต้องแยกความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทออกจากความปวดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ โดยต้องประเมินความปวด ตำแหน่งที่ปวด ระยะเวลาที่ปวด ความรุนแรงซึ่งทำได้โดยการใช้เครื่องมือในการประเมินความปวด การรักษาความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทสามารถรักษาโดยไม่ใช้ยาและการรักษาด้วยยา ยาที่ใช้จะมีกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทและช่องไอออน เช่น ยาต้านเศร้า ยาต้านชัก เป็นต้น การใช้ยาในความปวดแบบเหตุพยาธิสภาพประสาทควรคำนึงถึงอาการปวดและความปวดที่จำเพาะโรคเพื่อสามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยส่งผลให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
ความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท ยาต้านเศร้า ยากันชัก