บทความวิชาการ
เอนไซม์กับงานทางเภสัชกรรม (Enzyme and Pharmaceutics) ตอนที่ 1: ยาที่มีต้นกำเนิดจากเอนไซม์ (Part 1: Enzyme Derived Drugs)
ชื่อบทความ เอนไซม์กับงานทางเภสัชกรรม (Enzyme and Pharmaceutics) ตอนที่ 1: ยาที่มีต้นกำเนิดจากเอนไซม์ (Part 1: Enzyme Derived Drugs)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 22 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 21 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เอนไซม์มีหน้าที่ชัดเจน การใช้งานในเชิงเภสัชกรรมนั้นมีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย ในครั้งนี้ จะได้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเรื่องเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้เอนไซม์เฉพาะชนิดของเอนไซม์ที่ใช้โดยตรงเพื่อการรักษา เอนไซม์นับเป็น primary metabolite ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในสิ่งมีชีวิต มีความเด่นชัดในเรื่องบทบาทหน้าที่ เอนไซม์เกือบทั้งหมดมีโครงสร้างเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการจับของสารตั้งต้นเพื่อเปลี่ยนรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะ การใช้เป็นยาของเอนไซม์ก็ด้วยการอาศัยคุณสมบัติการเปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยแต่ละตัวก็มีสารตั้งต้นที่จำเพาะของมันเอง เอนไซม์ส่วนใหญ่แล้วเป็นโปรตีน ซึ่งเป็นโมเลกุลทางชีวเคมี ที่มักมีขนาดใหญ่ และประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยคือ กรดอะมิโนเข้าต่อกันเป็นสายยาว แล้วขดม้วนตัวได้โครงรูปต่าง ๆ ในรูปสามมิติอย่างหลากหลายและซับซ้อน เอนไซม์มีข้อดีและข้อด้อยเช่นเดียวกับยาที่มีโครงสร้างหลักเป็นโปรตีนทั้งหลาย
คำสำคัญ
เอนไซม์, Enzyme, Pharmaceutics, Derived Drugs