บทความวิชาการ
ค่าสูงสุดสำหรับการบริโภควิตามินและเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับประชากรของอาเซียน
ชื่อบทความ ค่าสูงสุดสำหรับการบริโภควิตามินและเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับประชากรของอาเซียน
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร. พิสุทธิ เลิศวิไล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-004-12-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 19 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าวิตามินและเกลือแร่จัดเป็นสารอาหารในกลุ่มรอง (Micronutrients) ซึ่งมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าสารอาหารในกลุ่มหลัก (Macronutrients) อันได้แก่ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรท อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาเพื่อพิจารณาในเรื่องของค่าสูงสุดสำหรับการบริโภควิตามินและเกลือแร่อยู่เสมอเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายชนิดที่นำวิตามินและเกลือแร่มาผลิตในรูปแบบ ของเภสัชภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่ในรูปแบบของสารอาหารทั่วไป จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบว่าระดับสูงสุดของวิตามินและเกลือแร่ที่ประชากรปกติสามารถบริโภคได้โดยปลอดภัยว่าควรจะเป็นเท่าใด คณะทำงานของอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์จากหลากหลายประเทศได้ร่วมมือกันเพื่อจัดทำ รายงานระดับค่าสูงสุดสำหรับการบริโภควิตามินและเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งใช้เวลาอยู่หลายปี หากในที่สุดคณะทำงานฯ นี้ได้สามารถจัดจำแนกกลุ่ม ของวิตามินและเกลือแร่เพื่อการบริโภคนี้ออกเป็นสามกลุ่มตามระดับของความเสี่ยงและได้มีการสร้างวิธีการเพื่อกำหนดค่าของสารอาหารเหล่านี้ ขึ้นมาได้ทั้งสามกลุ่ม โดยบทความนี้จะได้กล่าวถึงที่มา วิธีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลสรุปซึ่งเป็นตัวเลขค่าสูงสุดดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและประชากรของอาเซียนซึ่งจะเป็นผู้บริโภคสารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้ ต่อไป
คำสำคัญ
ค่าสูงสุด วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร