บทความวิชาการ
โรคมาลาเรียกับการกลายพันธุ์ของหมู่เลือด (Malaria and blood groups mutation)
ชื่อบทความ โรคมาลาเรียกับการกลายพันธุ์ของหมู่เลือด (Malaria and blood groups mutation)
ผู้เขียนบทความ คุณ อภิวันท์ พิพัฒน์วนิชกุล และ คุณ กัลยา เกิดแก้วงาม
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-002-12-2562
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเชื้อมาลาเรียทั้ง P.falciparum และ P.vivax ล้วนเป็นตัวการสำคัญในการกดดันให้เกิด การกลายพันธุ์ของแอนติเจนหมู่เลือด เพื่อต่อต้านไม่ให้เชื้อมาลาเรีย เข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง ทำให้หมู่เลือดมี variants phenotype เกิดขึ้นมากมาย แอนติบอดีต่อ variants phenotype ของหมู่ เลือดบางระบบ เช่น variants MNS มีความสำคัญทางคลินิก และเป็นปัญหาในการจัดหาเลือดให้แก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ