บทความวิชาการ
Transfusion Reaction
ชื่อบทความ Transfusion Reaction
ผู้เขียนบทความ นศภ.นภัสวรรณ บุญมาทัต และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-001-12-2562
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 25 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Transfusion reaction คือ ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย เนื่องมาจากการรับเลือด ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการให้เลือดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลที่เกิดจากปฏิกิริยาทางอิมมูน (Immune-mediated transfusion reactions) และ ผลที่ไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาทางอิมมูน (non-immunological reactions) และแบ่งตามระยะเวลาของการเกิดอาการเป็น acute reaction และ delayed reaction
คำสำคัญ