บทความวิชาการ
แบคทีเรียลไลเสตกับการรักษาโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ
ชื่อบทความ แบคทีเรียลไลเสตกับการรักษาโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.ทศธน เจริญรัตน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-003-12-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 ธ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 28 ธ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การใช้ แบคทีเรียลไลเสต (bacterial lysate) ได่จากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้แยกสลาย ได้รับความสนใจและเริ่มเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ในวงกว้าง เนื่องมาจากแบคทีเรียลไลเสตมีความสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อได้ โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่าแบคทีเรียลไลเสตสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อที่ทางเดินอากาศหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันผ่านทั้งระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ ลดอัตราการติดเชื้อและระยะเวลาการติดเชื้อทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งสามารถลดอาการเจ็บป่วย ลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่จำเป็น และอาจช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
แบคทีเรียลไลเสต การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกัน