บทความวิชาการ
การปรับขนาดยา Insulin ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ชื่อบทความ การปรับขนาดยา Insulin ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ผู้เขียนบทความ ภญ.ทิวากร กลั่นความดี, รศ.สุณี เลิศสินอุดม*
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-003-11-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 28 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร แต่เดิมขนาดยาอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจะเป็นแบบขนาดยาคงที่ (fixed dose) ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยผู้ป่วยจะต้องมีการควบคุมปริมาณอาหาร จำกัดอาหารให้มีความเหมาะสมกับขนาดยาอินซูลินที่ผู้ป่วยได้รับ เพื่อให้อินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยได้ แต่หากควบคุมระดับน้ำตาลไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำ (hypoglycemia) ได้ ปัจจุบันนี้จึงมีแนวคิดเรื่องการปรับขนาดยาอินซูลินตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ผู้ป่วยรับประทาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีอิสระในการเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้น และยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้อีกด้วย ซึ่งการคำนวณขนาดยา Insulin ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตเป็นเพียงแนวทางพื้นฐาน โดยในทางปฏิบัติอาจต้องคำนึงถึงช่วงอายุ เพศ insulin sensitivity และความต้องการพลังงานอาหารของผู้ป่วยร่วมด้วย และพิจารณาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
คำสำคัญ
Diabetes Mellitus, Insulin therapy, Carbohydrate counting