บทความวิชาการ
สารอันตรายในเครื่องสำอาง
ชื่อบทความ สารอันตรายในเครื่องสำอาง
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-002-11-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 28 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่องแซงหน้าผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความเป็นธรรมทางธุรกิจโดยไม่หวังผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งสัมพันธ์และสอดคล้องกับการดำเนินการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผู้บริโภคเองจำเป็นต้องรู้เท่าทันและทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยด้วย บทความฉบับนี้จึงนำเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านเครื่องสำอาง สารอันตรายในเครื่องสำอาง วัตถุที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง สารก่ออาการแพ้ในเครื่องสำอาง และการสืบค้นข้อมูลเครื่องสำอางที่อันตราย อ้างอิงตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านเครื่องสำอางต่อไป
คำสำคัญ
เครื่องสำอาง, สารอันตราย, วัตถุที่ห้ามใช้, cosmetics, dangerous substance, prohibited substance