บทความวิชาการ
การควบคุมและกำกับดูแลยาทรามาดอลในประเทศไทย
ชื่อบทความ การควบคุมและกำกับดูแลยาทรามาดอลในประเทศไทย
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภญ.ชนานันทน์ โฉมงามดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-012-11-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 28 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 27 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ทรามาดอล เป็นยากลุ่มโอปิออยด์ที่ใช้ระงับอาการปวด ในประเทศไทย ทรามาดอลถูกจัดเป็นยาอันตรายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งปัจจุบันพบว่าว่ามีการนำยานี้ไปใช้ในทางที่ผิด โดยบทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลและควบคุมปริมาณการใช้ยากลุ่มโอปิออย์ในต่างประเทศ พบว่าในต่างประเทศ ทรามาดอลจะถูกกำหนดให้เป็นยาที่ต้องใช้ใบสั่งยา และมีการประเมินความเหมาะสมของผู้ป่วยอย่างเข้มงวด รวมถึงมีการจัดประเภทยาให้อยู่ในกลุ่มของยาที่ต้องควบคุม (Controlled Drugs and Substances Act: CDSA) เช่น ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร หรือมีการควบคุมในระดับที่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษและหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ได้แก่ ประเทศเกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์
คำสำคัญ
ทรามาดอล (Tramadol), พระราชบัญญัติยา (Drug Act), กฎหมาย (Law)