บทความวิชาการ
Big Data กับการบริการผู้ป่วย และบริหารร้านยา
ชื่อบทความ Big Data กับการบริการผู้ป่วย และบริหารร้านยา
ผู้เขียนบทความ ภก.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ภญ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-011-11-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 26 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Big Data เป็นชุดข้อมูลที่มีจำนวนมาก ขนาดใหญ่ เก็บไว้ในคลังข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะของข้อมูลที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงและเสมือนการวิเคราะห์จากประชากรจริง มีความแม่นยำ และน่าเชื่อถือสูง ที่สามารถนำมาช่วยสนับสนุนการบริหารและบริการในร้านยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการณ์ในการวิเคราะห์และวางแผน ในการดำเนินธุรกิจร้านยา เช่น แบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ในด้านการบริหารลูกค้า สินค้า การดำเนินธุรกิจ และทุน ซึ่งมีองค์ประกอบ 9 ข้อ และสามารถนำมาบูรณา-การณ์กับการให้บริการผู้ป่วยด้านยา ที่เน้นหลักการการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered pharmacy services) อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและเภสัชกร ทั้งนี้ก่อนนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ควรรู้จักลักษณะของข้อมูล ตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิธีการจัดเตรียมข้อมูล และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตัวอย่างร้านยา Walgreens และ CVS ที่ใช้ข้อมูล Big data มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการบริการด้านยาในระบบสุขภาพของประเทศอเมริกา
คำสำคัญ
Big data บริการ ผู้ป่วย บริหาร ร้านยา