บทความวิชาการ
โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน (Acute rhinosinusitis)
ชื่อบทความ โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน (Acute rhinosinusitis)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-003-11-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 28 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน (acute rhinosinusitis) หรือโรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบเฉียบพลัน โรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบเฉียบพลันเป็นภาวะที่มีการอักเสบของโพรงอากาศข้างจมูกเป็นระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 สัปดาห์ พบได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่ เชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุของโรคที่พบได้บ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ได้แก่ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae และ Moraxella catarrhalis อาการของโรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสจะคล้ายกับโรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนอาการของโรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มีอาการที่สำคัญ 3 ลักษณะ คือ (1) มีอาการน้ำมูกไหลหรือคัดจมูก เป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 10 วัน (2) มีอาการไข้และมีน้ำมูกเป็นหนองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ (3) มีอาการของการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนแย่ลง หลังจากที่มีอาการดีขึ้น ในการรักษาโรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ยาปฏิชีวนะที่ควรใช้เป็นอันดับแรก คือ ยา amoxicillin หากมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยา อาจใช้ amoxicillin-clavulanate ในการรักษา ส่วนการใช้ยาสเตียรอยด์รูปแบบยาพ่นจมูกให้ใช้ในรายที่จำเป็น รวมถึงมีอาการเกิดขึ้นบ่อย สำหรับยาอื่นยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนในการรักษาโรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบที่ชัดเจน
คำสำคัญ
โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน; โรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบเฉียบพลัน; ยาปฏิชีวนะ; acute rhin
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)