บทความวิชาการ
นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง .. Cancer Nanotheranostics (วารสารยาน่ารู้)
ชื่อบทความ นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง .. Cancer Nanotheranostics (วารสารยาน่ารู้)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-008-09-2562
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยนับตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มของอัตราการเป็นมะเร็งที่จะเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ เนื่องจากมีรายงานวิจัยแสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่างอายุที่มากขึ้น และอัตราการเป็นมะเร็งที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มะเร็งกำลังกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติไทย การรักษาส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระยะของการเป็นมะเร็ง ซึ่งมีทั้งการผ่าตัด การฉายแสง และการให้ยา การผ่าตัดและการให้เคมีบำบัดจัดเป็นวิธีมาตรฐาน แต่มีข้อเสียคือ อาการข้างเคียงของยากลุ่มนี้ซึ่งอาจมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เนื่องจากยังขาดความจำเพาะเจาะจงของยาต่อเซลล์มะเร็ง อีกปัญหาที่มักพบในการรักษามะเร็ง คือ ความไม่ต่อเนื่องของการรักษา การรักษาที่ล่าช้าภายหลังจากการตรวจวินิจฉัยทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการพัฒนาของเซลล์มะเร็งจนเซลล์มะเร็งสามารถต้านทานยามะเร็งได้ (drug resistance cancer cells) การรักษาที่สามารถทำภายในครั้งเดียวกับการวินิจฉัย (Theranostics) อาจสามารถแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการรักษามะเร็งดังกล่าว และยังสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้อีกด้วย การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีโดยการนำอนุภาคนาโนมาพัฒนาเป็น theranostic agents นั้นอาศัยหลักการของ passive targeting จากขนาดของอนุภาคนาโน ปริมาณพื้นที่ผิวที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความสามารถในการเพิ่มความจำเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนด้วยการ conjugate กับ targeting ligands (active targeting) ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งรวมทั้งช่วยลดผลข้างเคียงของยาได้อีกด้วย
คำสำคัญ
การรักษามะเร็ง, เทอรานอสติก, nanotheranostics, nanoparticles, cancer targeting