บทความวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำการรักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชนของ American Thoracic Society และ Infectious Diseases Society of America ค.ศ. 2019
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำการรักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชนของ American Thoracic Society และ Infectious Diseases Society of America ค.ศ. 2019
ผู้เขียนบทความ อังศุนิตย์ พรคทาทัศน์ ภบ. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, พลัฏฐ์ การเมือง ภบ. (PharmD), ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภบ, PharmD
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-021-11-2562
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 13 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชน (community-acquired pneumonia; CAP) เป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้หากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีการติดเชื้อที่รุนแรง ซึ่งแนวทางเวชปฏิบัติที่มักถูกใช้เป็นกรอบในการจัดการผู้ป่วย CAP ได้แก่ แนวทางการรักษาโดย American Thoracic Society และ Infectious Diseases Society of America (ATS/IDSA) ค.ศ. 20071 (พ.ศ. 2550) ซึ่งแนวทางเวชปฏิบัติฉบับดังกล่าวอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการเดิมที่มีอยู่เมื่อ 12 ปีก่อน ซึ่งช่วงเวลาหลังจากการเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติดังกล่าวจนถึงปัจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มเติมขึ้นทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรคและการจัดการด้านยา ทำให้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ATS/IDSA ได้เผยแพร่แนวทางในการรักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชนฉบับใหม่2 ซึ่งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคำแนะนำให้สอดคล้องตามข้อมูลจากหลักฐานทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการรักษาฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีโรคปอดอักเสบติดเชื้อจากชุมชน ที่ไม่มีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำโดยมีสาเหตุจากยา ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยเอชไอวีที่มีระดับ CD4 ต่ำ และผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของคำแนะนำระหว่างแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบที่ติดเชื้อจากชุมชนโดย ATS/IDSA ค.ศ. 2007 และค.ศ. 2019 พร้อมทั้งนัยยะต่อการดูแลผู้ป่วย CAP ในประเทศไทยและการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีการทำ antibiotic stewardship program
คำสำคัญ