บทความวิชาการ
กัญชา (Cannabis)
ชื่อบทความ กัญชา (Cannabis)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-001-11-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 พ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 14 พ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กัญชามีชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. อยู่ในวงศ์ Cannabinaceae ในกัญชาจะมีสารหลักที่สำคัญ คือ สาร Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) ซึ่งมีฤทธิ์ต่อจิตประสาท (psychoactive) และสาร cannabidiol (CBD) ซึ่งไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท นอกจากนั้นยังพบสารประกอบ cannabinoids และสาร terpenes อื่น ๆ กัญชาเป็นพืชที่มีฤทธิ์ต่าง ๆ มากมาย มีศักยภาพในการรักษาโรค บทความนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร์ ของสาร cannabinoids ในกัญชา รวมทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา และการนำไปใช้ในทางการแพทย์
คำสำคัญ
Cannabis sativa, cannabinoids, delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol, ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)