บทความวิชาการ
สารกลุ่มแคโรทีนอยด์กับโรคจอประสาทตาเสื่อม
ชื่อบทความ สารกลุ่มแคโรทีนอยด์กับโรคจอประสาทตาเสื่อม
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. พัฒนา ศรีพลากิจ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-002-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 15 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สารกลุ่มแคโรทีนอยด์เป็นสารสีธรรมชาติที่ได้จากพืชและผลไม้ สารกลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของตาในด้านต่างๆ ได้แก่ ทำหน้าเป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์วิตามิน A ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับกลไกของการมองเห็น และทำหน้าที่เป็นสารต้านออกซิเดชันและสารช่วยกรองแสงสีน้ำเงินเพื่อป้องกันเซลล์บริเวณจอตาถูกทำลาย มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์สารกลุ่มนี้ได้และจำเป็นต้องรับโดยการบริโภคเท่านั้น ปัจจุบันมีรายงานวิจัยที่อธิบายถึงหน้าที่และกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่บริเวณจอตา รวมทั้งการใช้สารกลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม และโรคที่เกี่ยวข้องกับตาอีกหลายชนิด ดังนั้นการเรียนรู้สารกลุ่มนี้จะทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าและแนวโน้มของการรักษาและการป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ
สารกลุ่มแคโรทีนอยด์กับโรคจอประสาทตาเสื่อม