บทความวิชาการ
Update on Diabetes Mellitus management focus on GLP-1 RA and SGLT-2 inhibitor
ชื่อบทความ Update on Diabetes Mellitus management focus on GLP-1 RA and SGLT-2 inhibitor
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-004-10-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 15 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานจัดเป็นความผิดปกติทางระบบเมตาบอลิกชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงคือการมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดปกติในกระบวนการเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน นำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น microvascular complication, macrovascular complication, neuropathy, nephropathy, retinopathy และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ เกิดแผลติดเชื้อได้ง่ายแต่รักษาได้ยากทำให้ต้องมีการตัดอวัยวะบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท้าและขาในอนาคต นอกจากนี้โรคเบาหวานยังเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี ค.ศ. 2000 เป็นร้อยละ 4.4 ในปี ค.ศ. 2030 โดยจำนวนประชากรที่เป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นจาก 171 ล้านคนในปี ค.ศ. 2000 เป็น 366 ล้านคนในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้มากกว่าร้อยละ 501 จากรายงานสถานการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (noncommunicable disease; NCD) ของประเทศไทยพบว่าความชุกในการป่วยเป็นโรคเบาหวานของประชากรตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 8.9 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับความชุกในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีอัตราความชุกของโรคเบาหวานเท่ากับร้อยละ 6.92 แม้ปัจจุบันจะมียาหลายชนิดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย แต่ยังคงมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเป้าหมาย นอกจากนั้นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานต้องครอบคลุมถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยร่วมด้วย เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา แนวทางการรักษาโรคเบาหวานของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศอเมริกา (American Diabetes Association: ADA) และของสมาคมโรคหัวใจแห่งทวีปยุโรป (European Society of Carciology: ESC) ได้ออกแนวทางการรักษาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะในประเด็นของการให้ยากลุ่มใหม่ 2 กลุ่มคือ glucagon like peptide-1 receptor agonist (GLP-1 RA) และ sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor ดังนั้นในบทความนี้จะขอเน้นไปที่ยาทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเป็นหลัก
คำสำคัญ
Diabetes Mellitus,GLP-1 RA,SGLT-2 inhibitor,glucagon like peptide-1 receptor agonist,sodium-glucose