บทความวิชาการ
บทบาทของ Autophagy กับการรักษามะเร็ง
ชื่อบทความ บทบาทของ Autophagy กับการรักษามะเร็ง
ผู้เขียนบทความ ภญ.อ.ดร วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-003-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 08 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มีหลายการศึกษาที่ระบุว่า autophagy มีบทบาทสำคัญในโรคหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งและการติดเชื้อ autophagy เป็นกลไกสำคัญในการรักษาสมดุลภายในเซลล์ต่อการตอบสนองต่อ metabolic และ therapeutic stresses โดยจะทำการย่อยสลายโปรตีนที่มีจำนวนมากเกินหรือไม่จำเป็น และออร์แกเนลล์ที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพภายในเซลล์ ในปัจจุบัน มีหลายการศึกษาที่บ่งชี้ว่า autophagy เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพในการรักษามะเร็ง และการเหนี่ยวนำ autophagy ในการตอบสนองต่อการรักษา อาจนำไปสู่การตายหรือการรอดชีวิต ซึ่งอาจทั้งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัด หรือเกิดการดื้อต่อยาเคมีบำบัดได้เช่นกัน ดังนั้น การเข้าใจหน้าที่ของ autophagy จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการรักษามะเร็งที่มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดและผลตอบสนองที่ดีต่อคนไข้มะเร็งได้
คำสำคัญ
กระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง ยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็ง การตายของเซลล์โดย autophagy การรอดชีวิต