บทความวิชาการ
บทบาทของ PD-1 และ PD-L1 inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
ชื่อบทความ บทบาทของ PD-1 และ PD-L1 inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-018-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 27 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลกและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดทั้งหมดจะเป็นโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (non-small cell lung cancer; NSCLC) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา วิธีการรักษาหลัก คือ การให้ยาเคมีบำบัด (chemotherapy) แต่ในอดีตนั้นมียาเคมีบำบัดอยู่แค่เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งปอดได้ อีกทั้งผลข้างเคียงจากการกดการทำงานของไขกระดูกจากยาเคมีบำบัดก็ทำให้ผู้ป่วยบางรายกลัวการให้ยาเคมีบำบัดและทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าในปัจจุบันการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดกลุ่ม platinums (platinum-based chemotherapy) จะยังคงเป็นการรักษาลำดับแรก (first-line therapy) ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด แต่การศึกษาทางคลินิกจำนวนมากก็แสดงให้เห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) เช่น วิธีภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) เป็นต้น ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะลุกลาม จนไปถึงภาวะดื้อยาและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ทำให้การเข้ามามีบทบาทของยาในกลุ่ม immune checkpoint inhibitors โดยเฉพาะอย่างยิ่ง programmed cell death protein 1 (PD-1) inhibitor (pembrolizumab, nivolumab) และ programme cell death ligand 1 (PD-L1) inhibitor (atezolizumab, durvalumab, avelumab) เป็นหนึ่งในความสำเร็จเชิงประโยชน์ทางคลินิกต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC จนทำให้ยากลุ่มนี้ได้เข้าไปอยู่ในแนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC ตาม National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines Version 3.2019 และเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ
คำสำคัญ
immunotherapy, immune checkpoint inhibitors, non-snall cell lung cancer, programmed cell death prote
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/member.php

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe