บทความวิชาการ
Vancomycin Resistant Gram-Positive Bacteria
ชื่อบทความ Vancomycin Resistant Gram-Positive Bacteria
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-016-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 18 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 17 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นทั่วโลก ทั้งจากแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบและแบคทีเรียกลุ่มแกรมบวก โดยแบคทีเรียแกรมบวกที่ถูกเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ Staphylococcus aureus และ Enterococcus spp. เชื้อ S. aureus เป็นหนึ่งในเชื้อแบคทีเรียที่พบการติดเชื้อในมนุษย์มากที่สุด เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterococci จะพบได้มากในบริเวณทางเดินอาหารของมนุษย์ โดยแบคทีเรียกลุ่มนี้จะมีเชื้อที่สำคัญอยู่ 2 สายพันธุ์ด้วยกันคือ Enterococcus faecium และ Enterococcus faecalis กลไกการดื้อยาที่สำคัญของเชื้อเหล่านี้คือ การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของยาทำให้ความไวต่อยาลดลง เมื่อต้องสงสัยว่าพบเชื้อดื้อยา ข้อแนะนำที่สำคัญคือ การตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็ว การเลือกยาที่เหมาะสมในการรักษาและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
คำสำคัญ
vancomycin-resistant Enterococci, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycin-resistant
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe