บทความวิชาการ
New Antibacterial Agents in Thailand
ชื่อบทความ New Antibacterial Agents in Thailand
ผู้เขียนบทความ รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-015-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 15 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อแกรมบวกและแกรมลบดื้อยาในโรงพยาบาล เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) หรือเชื้อดื้อยากลุ่ม carbapenems ที่เรียกว่า carbapenem-resistant enterobacteriaceae (CRE) เชื้อชนิดที่สองและสาม คือ Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii ซึ่งดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิด (multidrug-resistant P. aeruginosa; MDR-PA และ multidrug-resistant A. baumannii; MDR-AB) การติดเชื้อดื้อยาเหล่านี้ส่งผลเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย จึงมีการคิดค้นวิจัยยาต้านจุลชีพชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อดังกล่าว และนำเข้ามาจำหน่ายหรือกำลังจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ ceftolozane/tazobactam, ceftazidime/avibactam และ ceftaroline fosamil ความเข้าใจถึงยาต้านจุลชีพใหม่เหล่านี้มีความสำคัญสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คำสำคัญ
Ceftolozane/tazobactam, Ceftazidime/avibactam, Ceftaroline fosamil
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe