บทความวิชาการ
ข้อมูลทั่วไปของน้ำผึ้ง (General information of honey)
ชื่อบทความ ข้อมูลทั่วไปของน้ำผึ้ง (General information of honey)
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.ศุภลักษณ์ ไพศาล
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-003-10-2562
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 03 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
น้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลาย และมีการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอาหาร การแพทย์ และในศาสตร์ด้านอื่นๆ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 8000 ปี องค์ประกอบในน้ำผึ้งนั้นมีความหลากหลายมาก ประกอบไปด้วยน้ำตาล โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตส ในปริมาณมากที่สุด นอกจากนั้นเป็นน้ำตาลชนิดอื่นๆ นอกจากน้ำตาลแล้วยังพบสารชนิดอื่นๆ เช่น กรดอะมิโน โปรตีน แร่ธาตุ กรดอินทรีย์ สารในกลุ่มฟีโนลิคและฟลาโวนอยด์ เป็นต้น ทั้งนี้ปริมาณของสารชนิดต่างๆ ได้ถูกกำหนดปริมาณที่เหมาะสมโดยหน่วยงานของประเทศนั้นๆที่จะนำน้ำผึ้งไปใช้ในด้านต่างๆ ในด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา น้ำผึ้งสามารถใช้เพื่อรักษาโรคได้หลากหลาย เนื่องจากมีฤทธิ์ที่หลากหลาย เช่น ต้านเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ต้านการอักเสบ ช่วยในการรักษาโรคเบาหวาน โรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตา นอกจากนี้ยังเป็นพรีไบโอติกและเป็นสารกันเสียในอาหารได้
คำสำคัญ
น้ำผึ้ง