บทความวิชาการ
การรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (minor burns) ในร้านยา
ชื่อบทความ การรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (minor burns) ในร้านยา
ผู้เขียนบทความ เภสัชกรหญิง พิมพ์วรีย์ วรรณศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์เภสัชกรหญิง สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-010-09-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ต.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 03 ต.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แผลจากอุบัติไฟไหม้น้ำร้อนลวกส่วนใหญ่สามารถดูแลโดยหน่วยบริการปฐมภูมิในรูปแบบผู้ป่วยไปกลับ การประเมินแผล การปฐมพยาบาล และความเร็วของการเข้าถึงการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความรุนแรงของแผลไหม้นั้นขึ้นกับอุณหภูมิและระยะเวลาที่สัมผัสสาเหตุ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทันท่วงทีจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวก ผู้ป่วยที่มีแผลขนาดเล็กหรือได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรงมักเลือกเข้ารับบริการเบื้องต้นที่ร้านยา เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งพิงใกล้ชิดของคนในชุมชน เภสัชกรประจำร้านยาหรือเภสัชกรชุมชนมีบทบาทสำคัญในการประเมินแผล เช่น การซักประวัติ ค้นหาสาเหตุ ประเมินความลึกและขนาดของแผล ให้คำแนะนำการดูแลแผลไหม้ชนิดไม่รุนแรงทั้งการดูแลการหายของแผล ลดโอกาสในการติดเชื้อของแผล และบรรเทาอาการปวดหรืออาการร่วมอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการปฐมพยาบาลแผลเบื้องต้นและคัดกรองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกชนิดรุนแรงเพื่อส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม1 ดังนั้นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภท การประเมินความรุนแรง และแนวการปฏิบัติรักษาผู้ป่วยที่มีแผลไหม้เบื้องต้น รวมถึงการให้คำแนะนำดูแลแผลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรในร้านยา
คำสำคัญ
แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย, อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อน, การปฐมพยาบาลแผลไหม้, การประเมินไหม้แผล, ยาทาแผลไหม้,