บทความวิชาการ
Sedation in critically ill adults
ชื่อบทความ Sedation in critically ill adults
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-001-10-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 12 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 11 ก.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ภาวะกายใจไม่สงบพบได้ร้อยละ 42-71 ในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่รักษาตัวในหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit; ICU)1 เนื่องจากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อช่วยชีวิตและติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การใส่เครื่องช่วยหายใจ การติดตามผลการรักษาโดยการใสสายสวน (catheter) ไปตามจุดต่าง ๆ ของระบบไหลเวียนเลือด กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น ถ้าหากไม่ได้รับยาที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดจะก่อให้เกิดกายใจไม่สงบตามมา นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ เช่น อาการวิตกกังวล (anxiety) อาการเพ้อคลั่งการหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ (ventilator dyssynchrony) อาการถอนยา ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ได้แก่ benzodiazepines หรือ opioids ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) ภาวะน้ำตาลต่ำ (hypoglycemia) และสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย2,3 การเกิดภาวะกายใจไม่สงบ นั้นส่งผลเสียต่อการรักษาตามมา ได้แก่ เพิ่มระยะเวลาในการพักรักษาตัวใน ICU และการใส่เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มความเสี่ยงในการดึงท่อช่วยหายใจ หรือสายสวนปัสสาวะ เพิ่มค่ารักษาพยาบาล1 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้การรักษาภาวะกายใจไม่สงบด้วยการระงับประสาทด้วยยาที่มีฤทธิ์ระงับประสาท (sedative effect) ซึ่งจะถูกกล่าวต่อไปในบทความนี้
คำสำคัญ
sedation, agitation, midazolam, lorazepam, diazepam, propofol, dexmedetomidine
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอเจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบ