บทความวิชาการ
ผลิตภัณฑ์หมามุ่ยกับฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย
ชื่อบทความ ผลิตภัณฑ์หมามุ่ยกับฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย
ผู้เขียนบทความ เอกลักษณ์ อินทรักษา, อรพรรณ ใจอุตม์, ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-005-09-2562
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 10 ก.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันประชากรไทยมีแนวโน้มของอัตราการเกิดลดลง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพตามนิยามขององค์การอนามัยโลก ภาวะมีบุตรยาก (infertility) หมายถึง โรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ที่คู่สมรสไม่มีการคุมกำเนิดมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสมํ่าเสมอ แต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้โดยวิธีธรรมชาติเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป(1) โดยประมาณ ร้อยละ50 มีสาเหตุมาจากฝ่ายชาย ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ระบบฮอร์โมน และความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่ประมาณ ร้อยละ 10-20 นั้นไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด(2) ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยากขึ้น เช่น นํ้าอสุจิ มีจำนวนตัวอสุจิน้อยกว่าเกณฑ์ปกติคือ <40 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร (oligozoospermia) ความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ ความผิดปกติในการหลั่งนํ้าอสุจิ และการแข็งตัวขององคชาตหรือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชายนั้นเป็นปัญหาทางสุขภาพหนึ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลความชุกของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย ในปี พ.ศ. 2542 พบว่า มีอัตราความชุกร้อยละ 37.5 โดยอายุที่เพิ่มขึ้นและการมีโรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและโรคหัวใจร่วมด้วยนั้น เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อกลไกการแข็งตัวขององคชาต(3) โดยปกติการแข็งตัวขององคชาต จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกาย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบหลอดเลือด ระบบประสาท และระบบฮอร์โมน ซึ่งทำงานผสานกัน ปัจจุบันมีการนำยาแผนปัจจุบันมาใช้เพื่อแก้ปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย เช่น ยา sildenafil ที่มีกลไกเพื่อช่วยแก้ปัญหาการแข็งตัวขององคชาต โดย sildenafil มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cGMP-specific phosphodiesterase (PDE5) ทำให้คงระดับของปริมาณสาร cyclic guanosine monophosphate (cGMP) ให้มีปริมาณมากพอที่จะ ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบและหลอดเลือดในองคชาต ทำให้กล้ามเนื้อคอร์ปัส คาร์เวอร์โนซัม (corpus cavernosum) และคอร์ปัส สปองจิโอซัม (corpus spongiosum) มีเลือดเข้ามา และในขณะเดียวกันกล้ามเนื้ออิสคิโอคาเวอร์โนซัส (ischiocavernosus) และบัลโบสปอนไจโอซัส (bulbospongiosus) ได้กดหลอดเลือดดำในกล้ามเนื้อคอร์ปัส คาร์เวอร์โนซัมไม่ให้ไหลออก เป็นผลให้องคชาตเกิดการขยายขนาดและแข็งตัว แต่ยา sildenafil มีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ อาการข้างเคียงที่อันตราย เช่น ทำให้ความดันโลหิตตํ่า และหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจมีอันตรายต่อชีวิตและสามารถเกิดอันตรกิริยาที่อันตรายกับยาหลายชนิด นอกจากนี้ การออกฤทธิ์อาจให้ผลน้อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และยานี้ไม่มีผลเพิ่มความต้องการทางเพศ เพราะฉะนั้นจึงได้มีการพยายามเสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย และมีอาการข้างเคียงหรืออันตรายที่น้อยกว่า ซึ่งผลิตภัณฑ์จากเมล็ดหมามุ่ยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย แต่ยังขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือสนับสนุน
คำสำคัญ
หมามุ่ย, สมรรถภาพ, เพศชาย