บทความวิชาการ
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ชื่อบทความ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ผู้เขียนบทความ เภสัชกรหญิง ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-002-09-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 09 ก.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางในปัจจุบันใช้อ้างอิงจากพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นฉบับล่าสุดที่เหมาะสมกับในสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นกว่าฉบับเดิม ซึ่งมีหลายส่วนเปลี่ยนแปลงไปโดยรวมของบทความนี้จะกล่าวถึงข้อกฎหมายที่สอดคล้องเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการเป็นผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง
คำสำคัญ