บทความวิชาการ
บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 2. การปรับปรุงบททั่วไปทางสเปกโทรสโกปีอื่น New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia 2. Revision of other spe
ชื่อบทความ บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 2. การปรับปรุงบททั่วไปทางสเปกโทรสโกปีอื่น New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia 2. Revision of other spe
ผู้เขียนบทความ ลาวัลย์ ศรีพงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-004-09-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 03 ก.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
นอกเหนือจากการปรับปรุงบททั่วไปทางสเปกโทรสโกปี <851> Spectrophotometry and Light–Scattering แล้ว ก็ยังมีการปรับปรุงบททั่วไปทางสเปกโทรสโกปีอื่น ได้แก่ พลาสมาสเปกโทรเคมิสตรี เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทรเมตรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และเซอร์คูลาร์ไดโครอิซึมสเปกโทรสโกปีแบบสั่น (vibrational circular dichroism spectroscopy) โดยมีการปรับปรุงบททั่วไปเดิมที่มีอยู่ และเพิ่มบททั่วไปใหม่บางบทเข้าไปในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเพิ่มบททั่วไปใหม่ <1782> Vibrational Circular Dichroism Spectroscopy – theory and practice ที่ใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกใน USP 40 – NF 35 และบททั่วไปใหม่ล่าสุด <782> Vibrational Circular Dichroism Spectroscopy ที่ใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกใน USP 42 – NF 37
คำสำคัญ
ตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา บททั่วไปทางสเปกโทรสโกปีอื่น