บทความวิชาการ
บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 1. การปรับปรุงบททั่วไป <851> New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia I. Revision of general chapter <851>
ชื่อบทความ บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 1. การปรับปรุงบททั่วไป <851> New general chapters of spectroscopy in the United State Pharmacopoeia I. Revision of general chapter <851>
ผู้เขียนบทความ ลาวัลย์ ศรีพงษ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-003-08-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ส.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 29 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีวิเคราะห์ของสภาผู้เชี่ยวชาญของตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการทบทวนบททั่วไปทางสเปกโทรสโกปี <851> Spectrophotometry and Light–Scattering ในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบับแก้ไขและฉบับเพิ่มเติม การทบทวนมุ่งเน้นที่การจัดแนวความคิดและเนื้อหา การมีขอบเขตและการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจน และการสร้างรูปแบบทั่วไป เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอในแนวทางโดยรวม และมีความสะดวกในการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักวิเคราะห์ทราบมาตรฐานขั้นต่ำที่แสดงถึง \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ของเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี (บททั่วไปในบทที่ต่ำกว่า 1000) และให้ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" (บททั่วไปในบทที่มากกว่า 1000) บททั่วไปใหม่ทางสเปกโทรสโกปีนี้มีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกาฉบับ USP 39 – NF 34 ซึ่งเป็นตำรายาแผนปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ
ตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา, บททั่วไป <851>, สเปกโทรสโกปี