บทความวิชาการ
การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trial)
ชื่อบทความ การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Trial)
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), วท.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-001-08-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ส.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 26 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การศึกษาแบบการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial) เป็นการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับการยอมรับในการนำผลการศึกษาไปใช้ในวงกว้าง ในปัจจุบันการศึกษาแบบการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนี้มีหลายลักษณะตามแต่การกำหนดของผู้วิจัย ทำให้มีความซับซ้อนในการอ่านและตีความผลการศึกษา บทความนี้จึงนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ ของการศึกษาแบบการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม กระบวนการการลดอคติของการศึกษา ได้แก่ การสุ่ม การปกปิดผลการสุ่ม และการปกปิดการได้รับสิ่งแทรกแซง รวมทั้งรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา บทความนี้จึงน่าจะมีประโยชน์ต่อเภสัชกรทุกท่าน โดยเฉพาะเภสัชกรคลินิกที่จำเป็นต้องอ่านและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการศึกษาแบบการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมอยู่เป็นประจำ
คำสำคัญ
Randomized Controlled Trial)