บทความวิชาการ
Management of Delirium
ชื่อบทความ Management of Delirium
ผู้เขียนบทความ ภญ. กฤตยา วรนิสรากุล, ผศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-014-09-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 02 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 01 ก.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะสับสนเป็นกลุ่มอาการทางคลินิกที่เกิดในระยะเวลาสั้น มีความแปรผันของอาการในแต่ละช่วงเวลา สามารถพบได้ในผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ซึ่งภาวะสับสนมีพยาธิกำเนิดสัมพันธ์กับสมองส่วนต่างๆ หลายระบบ ร่วมกับมีปัจจัยเหนี่ยวนำหรือปัจจัยกระตุ้น และส่งผลรบกวนการทำงานของสารสื่อประสาทชนิดต่างๆ ในระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะ acetylcholine สำหรับการวินิจฉัยภาวะสับสนจะพิจารณาการประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยโดยใช้ Richmond agitation-sedation scale ร่วมกับการประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์วินิจฉัยมาตรฐาน สำหรับการรักษาภาวะสับสนให้มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดภาวะสับสน แล้วแก้ไขที่สาเหตุ ร่วมกับการรักษาแบบประคับประคอง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบที่เกิดจากภาวะสับสน และการรักษาตามอาการเพื่อควบคุมอาการ รวมถึงการป้องกันการเกิดภาวะสับสน ซึ่งการเลือกใช้ยาสำหรับรักษาอาการสับสนหรือป้องกันการเกิดภาวะสับสนนั้น จะพิจารณาเลือกยาตามความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละรายควบคู่กันกับการรักษาแบบไม่ใช้ยา
คำสำคัญ
ภาวะสับสน การรักษา ยาต้านโรคจิต
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe