บทความวิชาการ
โรคเอดส์และยาต้านเชื้อ HIV
ชื่อบทความ โรคเอดส์และยาต้านเชื้อ HIV
ผู้เขียนบทความ ภก. ดร. สันทัด จันทร์ประภาพ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-001-08-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ส.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 12 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เชื้อ HIV สามารถติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสหรือได้รับของเหลวหรือสารคัดหลั่งจากผู้ที่มีเชื้อโดยตรง ได้แก่ เลือด สารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศและทวารหนัก และน้ำนม ผู้หญิงที่มีเชื้อก็สามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกในครรภ์หรือการให้นมบุตรได้ การรักษาการติดเชื้อ HIV ใช้ยากลุ่มที่เรียกว่า antiretroviral drugs โดยยากลุ่มนี้ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อ HIV ให้หมดไปจากร่างกายได้ แต่สามารถลดจำนวนของเชื้อ HIV ในร่างกายลง และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายฟื้นฟูให้สภาวะร่างกายของผู้ติดเชื้อกลับมาเป็นปกติแม้จะยังคงมีเชื้ออยู่ รวมทั้งลดโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อได้ ในประเทศไทยมีสูตรยาต้านเชื้อ HIV โดยใช้ antiretroviral มากกว่า 1 กลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ต่างกันเพื่อลดโอกาสของการดื้อยาของเชื้อ HIV และให้เหมาะสมกับผู้ติดเชื้อ
คำสำคัญ
HIV treatment, antiretroviral drugs