บทความวิชาการ
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor toxicity
ชื่อบทความ Selective Serotonin Reuptake Inhibitor toxicity
ผู้เขียนบทความ ภก.ปริญญา ปั้นพล
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-004-09-2562
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 31 ส.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เป็นยาที่ใช้มากในการรักษาโรคทางจิตเวช ยากลุ่มนี้มีอัตราส่วนของความเป็นพิษต่อการรักษาค่อนข้างสูง อาการพิษของยากลุ่ม SSRIs เกิดเนื่องจากยาทำให้ระดับ serotonin สูงขึ้นและส่งผลให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นอันดับแรก ที่ร้ายแรงที่สุดคือ serotonin syndrome ซึ่งจะมีโอกาสเกิดมากขึ้น หากมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ยาที่ยับยั้ง MAO-A อาการแสดงของ serotonin syndrome แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สภาวะทางร่างกาย ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งวินิจฉัยแยกกับโรคอื่นที่อาการคล้ายกันได้โดยใช้เกณฑ์ของ Sternbach และ Hunter การรักษา serotonin syndrome ประกอบไปด้วยการติดตามระบบต่าง ๆ การให้สารน้ำ การล้างท้องด้วย Activated charcoal และการพิจารณาให้ยาช่วยชีวิตหรือรักษาตามอาการ นอกจากนี้ยังมีการศึกษายากลุ่ม Serotonin antagonists ซึ่งอาจนำมาเป็นแนวทางการรักษาได้ในอนาคต
คำสำคัญ
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), Serotonin syndrome, Serotonin toxicity, Serotonin a