บทความวิชาการ
อันตรกิริยาของโสมและยาแผนปัจจุบัน
ชื่อบทความ อันตรกิริยาของโสมและยาแผนปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ พิชานันท์ ลีแก้ว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-012-07-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 25 ก.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 24 ก.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โสม (ginseng) หรือโสมเกาหลี (Panax ginseng C.A.Mey.) เป็นพืชสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้เป็นยาเพื่อป้องกันโรคและบำรุงร่างกายมาอย่างยาวนาน อีกทั้งในปัจจุบันมีการปลูกและผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะถูกใช้ร่วมกับยารักษาโรคแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรกิริยาต่อยาได้ จากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของโสมพบว่า สาร ginsenosides จากโสม สามารถแบ่งย่อยได้หลายชนิด แต่ละชนิดเกิดปฏิกิริยากับโปรตีนและเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของยาที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้การรับประทานสารสกัดจากโสมยังมีผลต่อยาหลายชนิดทั้งในรูปแบบปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์และปฏิกิริยาทางเภสัชพลศาสตร์ ดังนั้นเภสัชกรและผู้ที่สนใจการใช้สมุนไพรจึงควรศึกษาข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปปรับใช้ได้ถูกต้อง และได้ประโยชน์จากการใช้ยาแผนปัจจุบันกับสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คำสำคัญ
โสม, โสมเกาหลี, Ginseng, Panax ginseng, herb-drug interaction
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp