บทความวิชาการ
หลักจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร
ชื่อบทความ หลักจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-005-07-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 21 ก.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 20 ก.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมพึงปฏิบัติ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการกำหนดข้อพึงปฏิบัติและข้อที่ต้องงดเว้นตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดังกล่าว ได้อาศัยหลักจริยธรรมทางการแพทย์เป็นหลักในการบัญญัติ โดยที่หลักจริยธรรมทางการแพทย์นี้เป็นหลักที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนหลักจริยธรรมทางการแพทย์ ทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎีและแนวปฏิบัติ และที่ปรากฏเป็นบทบัญญัติอยู่ในกฎหมายไทยและข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์มีความซับซ้อนมากขึ้น และเข้าใจปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในในยุคสมัยนี้
คำสำคัญ