บทความวิชาการ
การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง
ชื่อบทความ การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง
ผู้เขียนบทความ นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-008-07-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ก.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 10 ก.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานในปัจจุบันพบบ่อยขึ้นทั่วโลก การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานที่ผ่านมายังไม่สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เป็นเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ยังมีผู้เป็นเบาหวานอีกมากที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคและยังไม่รักษา การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานมีหลายวิธี ดังนั้นการจัดการให้เกิดการคัดกรองอย่างเป็นระบบสามารถทำให้เกิดการคัดกรองและวินิจฉัยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ และเมื่อเป็นเบาหวานแล้วการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการติดตามผลการรักษาที่ดีและผู้เป็นเบาหวานแต่ละรายควรได้รับคำแนะนำในการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคอีกหลายปัจจัยที่ทำให้การตรวจน้ำตาลปลายนิ้วในชีวิตจริงยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่ต้องการ การจัดการเรื่องการตรวจน้ำตาลอย่างเป็นระบบก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
คำสำคัญ
คัดกรองเบาหวาน การตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง SMBG