บทความวิชาการ
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ชื่อบทความ บทบาทเภสัชกรชุมชนในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-007-07-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ก.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 10 ก.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยาทั้งของสากล และของประเทศไทยได้ขยายเพิ่มขึ้นมาก เภสัชกรชุมชนสามารถแสดงบทบาทในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ทั้งผู้รับบริการทั่วไป ผู้ป่วยโรค/อาการเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (1) ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งที่มีความชุกสูงและเป็นภัยเงียบที่อันตรายแก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้ตัว และ/หรือรู้ตัวแต่ไม่ใส่ใจรักษาต่อเนื่อง (2) ในบริบทของร้านยาในประเทศไทย เภสัชกรชุมชนมีโอกาสพบเจอผู้ป่วยความดันโลหิตสูง/ผู้รับบริการที่เสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงได้หลากหลายลักษณะ เช่น วัดได้ค่าความดันโลหิตสูงแต่ผู้รับบริการรายนั้นยังไม่เคยถูกวินิจฉัยมาก่อน เป็นผู้ป่วยที่พบแพทย์จนคุมความดันได้ดี กินยาสม่ำเสมอ เมื่อยาหมดก็มาเติมยาที่ร้านยา เป็นผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยแล้วแต่กินยาไม่สม่ำเสมอ มีอาการทีก็มาซื้อยาใช้ที หรืออาจพบกรณีที่ผู้ป่วยฝากญาติหรือเพื่อนฝูงมาซื้อยาให้โดยเภสัชกรจะไม่สามารถสอบถามถึงข้อมูลประวัติของผู้ป่วย ผู้ป่วยบางรายก็มาขอวัดความดันที่ร้านยาเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามความดันของตัวเอง ผู้รับบริการบางรายก็มาด้วยการมาขอซื้อยาเพื่อไปคืนให้ผู้ป่วยที่ตนยืมยามากิน ฯลฯ เภสัชกรชุมชนซึ่งพบเจอสถานการณ์หลากหลายเช่นนี้จะต้องรับมือหรือให้การบริบาลที่เหมาะสม
คำสำคัญ
ความดันโลหิตสูง การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรชุมชน บทบาทขยายของเภสัชกรชุมชน