บทความวิชาการ
ปัปัญหาการใช้ยากินเสริมธาตุเหล็ก Oral Iron Replacement Therapy Problem
ชื่อบทความ ปัปัญหาการใช้ยากินเสริมธาตุเหล็ก Oral Iron Replacement Therapy Problem
ผู้เขียนบทความ ภญ.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-1-000-001-07-2562
ผู้ผลิตบทความ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ก.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 09 ก.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะขาดธาตุเหล็กเป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ในกรณีที่ไม่สามารถเสริมจากอาหารได้เพียงพอ จะใช้ยาเม็ด/ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในการรักษา ซึ่งยานี้สามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาทั่วไป และถูกมองว่าเป็นเพียงอาหารเสริมชนิดหนึ่ง แต่งานวิจัยหลายงานเร็วๆนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงควรมีการทบทวนคำแนะนำการใช้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น
คำสำคัญ
ยากินเสริมธาตุเหล็ก,Oral Iron Replacement,หญิงวัยเจริญพันธุ์ ,ร้านขายยา,อาหารเสริม