บทความวิชาการ
ยากลุ่ม anti-interleukin-5 สำหรับโรคหืดชนิด eosinophilic asthma: สรุปผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก
ชื่อบทความ ยากลุ่ม anti-interleukin-5 สำหรับโรคหืดชนิด eosinophilic asthma: สรุปผลประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-010-07-2562
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ก.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 03 ก.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ถึงแม้ว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil พบได้เพียงประมาณ 1% ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมดในกระแสเลือด แต่เซลล์ eosinophil ก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการอักเสบ โดยจะออกจากกระแสเลือดและเคลื่อนที่ไปชุมนุมยังบริเวณเนื้อเยื่อที่เกิดการอักเสบและเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการอักเสบที่บริเวณดังกล่าว เซลล์ eosinophil และสารสื่ออักเสบที่หลั่งออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง interleukin-5 (IL-5) มีบทบาทสำคัญสำหรับพยาธิสรีรวิทยาของโรคหืดชนิด eosinophilic asthma ยาประเภทแอนติบอดีที่ออกฤทธิ์ต้าน IL-5 (anti-IL-5 monoclonal antibody) สำหรับรักษาโรคหืดชนิด eosinophilic asthma ระดับรุนแรงที่ควบคุมอาการได้ไม่ดีและไม่ตอบสนองต่อยารักษาโรคหืดมาตรฐานชนิดอื่น ยากลุ่มนี้ที่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันมีทั้งหมดสามชนิดได้แก่ mepolizumab และ reslizumab เป็น humanized monoclonal antibody ซึ่งออกฤทธิ์โดยจับกับ soluble IL-5 จึงทำให้ IL-5 ไม่สามารถจับกับและกระตุ้น IL-5 receptor- (IL-5R) บนผิวเซลล์ eosinophil ได้ และ benralizumab เป็น humanized monoclonal antibody ที่ออกฤทธิ์โดยจับกับ IL-5R บนผิวเซลล์ eosinophil จึงยับยั้งการถูกกระตุ้นด้วย IL-5 ทั้งนี้ ยาทั้งสามชนิดดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการศึกษาทางคลินิกถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับรักษาโรคหืดชนิด eosinophilic asthma ในผู้ใหญ่ โดยผลการศึกษาหลักของยาแต่ละชนิดจากการศึกษาทางคลินิกที่เสร็จสิ้นแล้วได้มีการสรุปและรวบรวมไว้ในบทความนี้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางคลินิกที่มีในปัจจุบันยังเป็นการศึกษาเพียงระยะสั้น จึงจำเป็นต้องรอผลจากการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาวของยากลุ่มนี้ ตลอดจนการศึกษาในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มเช่น เด็ก และผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วม เช่น โรคตับ, โรคไต หรือโรคหัวใจ เป็นต้น
คำสำคัญ
โรคหืด, asthma phenotype, TH2 lymphocyte, eosinophilic asthma, eosinophil, interleukin-5, anti-IL-5
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe