บทความวิชาการ
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อบทความ การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ ภก. อรรถพร ไศลวรากุล, รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-002-06-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 25 มิ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 24 มิ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนหลายชนิด แต่ที่มักถูกละเลยคือ เรื่องสุขภาพช่องปาก มีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและปริทันต์อักเสบเป็นลักษณะสองทาง กล่าวคือ โรคเบาหวานจะเพิ่มความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบ และโรคปริทันต์อักเสบจะส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นการรักษาสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรทางสาธารณสุขควรให้ความสำคัญในขั้นตอนการแนะนำผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลตนเอง เช่น การแปรงฟันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้ง การใช้ไหมขัดฟันหรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และ/หรือร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากในผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลอนามัยช่องปากได้ดีเพียงพอ
คำสำคัญ
โรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน