บทความวิชาการ
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแผนการผลิตในอุตสาหกรรม แบบ Make to Stock สำหรับเภสัชกรระดับหัวหน้างาน
ชื่อบทความ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแผนการผลิตในอุตสาหกรรม แบบ Make to Stock สำหรับเภสัชกรระดับหัวหน้างาน
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-002-06-2562
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 มิ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 23 มิ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การจัดแผนการผลิต มีความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนแผนกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้านประสิทธิภาพการทำงาน ยังช่วยกำกับการจัดการด้านคุณภาพภายในกระบวนการผลิตด้วย กล่าวคือ การจัดแผนผลิตที่ดี ผ่านกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์ผล จะสนับสนุนให้การดำเนินงานตลอดกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สินค้าหรือบริการที่นำเสนอให้กับลูกค้าสามารถตอบสนองความพอใจได้อย่างเหมาะสมทั้งคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลา นอกจากนี้ ความสำคัญของการจัดแผนการผลิต ยังเกี่ยวเนื่องกับบุคลากรทุกฝ่ายขององค์กร เริ่มตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายงานคลัง ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายผลิตด้วยเช่นกัน บทความนี้ จึงนำเสนอแนวคิด และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแผนการผลิตในอุตสาหกรรม แบบ Make to Stock เพื่อแสดงภาพรวมและสร้างความเข้าใจให้เภสัชกรที่รับผิดชอบงานระดับหัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดแผนการผลิต อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับปริมาณทรัพยากรทั้งเงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน ตลอดทั้งเวลา ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบหลักของการผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า โดยได้แสดงภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการวางแผนในขั้นตอนต่างๆ ของธุรกิจ ด้วยแผนผังการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต (Manufacturing Planning & Control : MPC, APICS CPIM 2012) ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดำเนินงานและความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดแผนดำเนินการสู่การปฏิบัติงานจริงในระดับปฏิบัติการ (Shop-floor)
คำสำคัญ