บทความวิชาการ
การจัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับเภสัชกรการตลาด
ชื่อบทความ การจัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับเภสัชกรการตลาด
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-002-06-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 14 มิ.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 13 มิ.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันสื่อดิจิทัลมีบทบาทต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ส่งผลให้นักการตลาดปัจจุบันหันมาทำการตลาดดิจิทัลนอกเหนือจากการตลาดแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี เภสัชกรการตลาดขาดความเข้าใจการจัดการการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความกังวลต่อกฎระเบียบการควบคุมการสื่อสารผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และจริยธรรมการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วย ทั้งที่การสำรวจต่างๆ ล้วนสนับสนุนการใช้สื่อดิจิทัลของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ดังนั้น บทความนี้นำเสนอการจัดการการตลาดดิจิทัล 6 ด้านที่เภสัชกรการตลาดควรริเริ่มดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้บริโภค รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับผู้บริโภครายบุคคล อันเป็นคุณค่าที่สำคัญของสื่อดิจิทัล ที่ไม่อาจหาได้จากสื่ออื่นๆ
คำสำคัญ
การตลาดดิจิทัล, เภสัชกรการตลาด
วิธีสมัครสมาชิก
www.mpat.or.th