บทความวิชาการ
Integrase inhibitors: A new era of ART regimen
ชื่อบทความ Integrase inhibitors: A new era of ART regimen
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-003-05-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 พ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 15 พ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในปัจจุบัน หากผู้ติดเชื้อรับประทานยาอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้ อีกทั้งลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยา และการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ โดยยาต้านไวรัสกลุ่ม Integrase inhibitors เช่น Raltegravir, Elvitegravir, Dolutegravir และ Bictegravir เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงของยาน้อยกว่ายาในกลุ่ม NNRTIs และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีขององค์การอนามัยโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงทวีปยุโรป แนะนำให้ใช้ยากลุ่ม Integrase inhibitors-based regimen เป็นทางเลือกหลัก อีกทั้งยาส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ไม่ต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ถึงแม้ว่ายา integrase inhibitor มีผลต่อเอนไซม์ CYP450 น้อย แต่พบว่าอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่ผู้ป่วยรับประทานได้ เช่น ยาลดกรด สามารถลดระดับยา integrase inhibitors ลงได้ ในด้านผลข้างเคียงของยายังพบไม่มากนัก จึงต้องติดตามผลข้างเคียงของการใช้ยากลุ่ม integrase inhibitors จากการศึกษาต่างๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้จากแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันยา ต้านไวรัสกลุ่ม Integrase inhibitors สามารถใช้เป็นยาทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อที่มีประวัติดื้อต่อยากลุ่ม NNRTIs และ PI-based regimen มาก่อนได้ ในประเทศไทยเริ่มมีการนำเข้ายากลุ่ม integrase inhibitors มาใช้ในทางปฏิบัติแล้ว เภสัชกรจึงควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้ยากลุ่มดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
คำสำคัญ
ยาต้านไวรัส, antiretroviral, Integrase inhibitors, Human immunodeficiency virus, HIV, Elvitegravir,