บทความวิชาการ
Drugs induced hyperglycemia
ชื่อบทความ Drugs induced hyperglycemia
ผู้เขียนบทความ ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-006-05-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 14 พ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 13 พ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานที่เกิดจากยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทั่วโลกยาที่ใช้รักษาโรคหรือความผิดปกติของร่างกายในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่อาจรบกวนสมดุลของน้ำตาลกลูโคสในร่างกาย อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการหลั่งกลูโคส การเปลี่ยนแปลงความไวต่ออินซูลิน ไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนบางชนิดหรือไปทำลายเซลล์ตับอ่อนโดยตรง การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากยานั้นอาจจะไม่แสดงอาการทางคลินิก แต่การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปอาจก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกันหรือบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้บทบาทของเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจและสนใจในการดูแล นอกจากนี้ต้องรู้วิธีป้องกันการเกิดผลข้างเคียง ภาวะผิดปกติจากการใช้ยา รวมถึงจำเป็นต้องแก้ไขจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดจากการใช้ยา ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลและวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
คำสำคัญ
hyperglycemia, diabetes mellitus, pancreas toxicity