บทความวิชาการ
การวิเคราะห์ Big Data เพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม ด้วยโปรแกรม SAS
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ Big Data เพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม ด้วยโปรแกรม SAS
ผู้เขียนบทความ ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-005-05-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 14 พ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 13 พ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Big Data เป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีความหลากหลาย เป็นข้อมูลที่เสมือนจริง และมีความเคลื่อนไหวของข้อมูลอย่างรวดเร็ว ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ บนพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ ซี่งในปัจจุบันสามารถนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆ ให้ถูกต้อง และแม่นยำ มากขึ้น บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง
คำสำคัญ
Big data วิเคราะห์ เภสัชกรรม โปรแกรม SAS