บทความวิชาการ
การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย รูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists
ชื่อบทความ การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย รูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists
ผู้เขียนบทความ ภก.ดุรงค์กร พลทม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-001-05-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 พ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 02 พ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การอ่านและประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยประเภท randomized controlled trial เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับเภสัชกรในการแก้ไขปัญหาทางคลินิก ซึ่งปัจจุบันได้มีแนวทางสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยจากหลากหลายสถาบัน หนึ่งในนั้นคือ CASP checklists ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้แบบประเมินนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนำไปสู่การตัดสินใจทางคลินิกที่มีคุณภาพ
คำสำคัญ
การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย รูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists