บทความวิชาการ
อันตรกิริยาของพริกไทยกับยาแผนปัจจุบัน
ชื่อบทความ อันตรกิริยาของพริกไทยกับยาแผนปัจจุบัน
ผู้เขียนบทความ อรัญญา ศรีบุศราคัม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-008-04-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 พ.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 12 พ.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พริกไทยหนึ่งในสมุนไพรที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย มีการนำมาใช้รักษาโรคทั้งในรูปของยาเดี่ยวและยาตำรับ รวมทั้งเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะใช้พริกไทยหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของพริกไทยควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคหรือเสริมสุขภาพ ทำให้เพิ่มโอกาสในการที่จะเกิดอันตรกิริยาระหว่างพริกไทยและยาแผนปัจจุบันได้ มีรายงานการวิจัยพบการเกิดอันตรกิริยาระหว่างพริกไทยและสารพิเพอรีน (piperine) ในพริกไทยกับยาแผนปัจจุบันหลายกลุ่ม เช่น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ยาแก้ปวด ยาต้านแบคทีเรีย ยาต้านเบาหวาน ยาลดความดัน เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการรักษา ทำให้เพิ่มหรือลดฤทธิ์ของยา หรือก่อให้เกิดพิษและอาการไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของพริกไทยกับยาแผนปัจจุบันที่เกิดอันตรกิริยาต่อกัน และมีความใส่ใจในข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยา เพื่อที่จะสามารถใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
คำสำคัญ
พริกไทย, อันตรกิริยา, ยาแผนปัจจุบัน, พิเพอรีน, piperine
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp