บทความวิชาการ
PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา
ชื่อบทความ PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล , ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-1-000-005-04-2562
ผู้ผลิตบทความ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 29 เม.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 28 เม.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การจัดการระบบด้านยา เป็นการจัดการกระบวนการในระบบบริการที่มีความซับซ้อน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น แพทย์, พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น การดำเนินงานในแต่ละกระบวนจะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในภาพรวมของการจัดการระบบในโรงพยาบาลจึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากสหวิชาชีพ คือ คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (Pharmaceutical and therapeutic Committee: PTC) ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการใน 2 บทบาทหลัก คือ การจัดการระบบตำรับยา และการจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา มีการกำหนดนโยบาย และกลวิธีการดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบยา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการสร้างความเข้าใจ และการเชื่อมโยงกันในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมในองค์กร จนสามารถที่จะบรรลุได้ตามเป้าประสงค์สำคัญของระบบยาในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา
คำสำคัญ
PTC, คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด, บทบาทการจัดการด้านยา