บทความวิชาการ
การนำส่งยาผ่านดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์ Microneedles for ocular drug delivery
ชื่อบทความ การนำส่งยาผ่านดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์ Microneedles for ocular drug delivery
ผู้เขียนบทความ ภูวมินทร์ สุริยาอัมพร, วรนันท์ รังสิมาวงศ์, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-002-04-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 เม.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 04 เม.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคทางตาเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก โดยโรคทางตาส่วนหน้า (Anterior segment diseases) เป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นอย่างร้ายแรงหรือมองเห็นผิดปกติไป ในขณะที่โรคทางตาส่วนหลัง (Posterior segment diseases) นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรและตาบอด ซึ่งการรักษาโรคทางตาด้วยการใช้ยานั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก การนำส่งยาเข้าสู่ดวงตามีชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ต่ำต่อการรักษาที่จำเพาะภายในลูกตา ซึ่งถูกจำกัดโดยเนื้อเยื่อกั้นผ่านทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของดวงตา ยกตัวอย่าง เช่น เยื่อกั้นผ่านเนื้อเยื่อบุผิวของกระจกตาเป็นเยื่อกั้นผ่านสำคัญของลูกตาส่วนหน้า และเยื่อกันผ่านที่ตาขาวเป็นเยื่อกั้นผ่านสำคัญของลูกตาส่วนหลัง โดยระบบการนำส่งยาผ่านดวงตารูปแบบทั่วไป เช่น ยาหยอดตา ยากินหรือฉีดเพื่อให้เข้าสู่กระแสเลือด และยาฉีดเข้าสู่ดวงตา มีประสิทธิภาพน้อย และมีผลข้างเคียงมาก โดยเฉพาะการบริหารยาฉีดเข้าสู่ลูกตาอาจทำให้เลือดออกภายในดวงตาได้ ดังนั้น เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของเยื่อกั้นผ่านในดวงตาและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา ไมโครนีเดิลส์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเยื่อกั้นผ่านของดวงตา โดยการสร้างช่องทางนำส่งยาบนผิวดวงตาและเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของยาเข้าสู่ดวงตา ไมโครนีเดิลส์เป็นเทคโนโลยีขนาดไมครอนที่รุกล้ำเข้าไปดวงตาน้อย ทำให้เนื้อเยื่อตาได้รับอันตรายน้อยและการติดเชื้อต่ำกว่าการใช้การฉีดยาเข้าสู่ดวงตา การประยุกต์ใช้ไมโครนีเดิลส์ในทางดวงตานั้นจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยาเข้าสู่ดวงตาได้
คำสำคัญ
ไมโครนีเดิลส์, การส่งยาผ่านดวงตา, กระจกตา, ตาขาว, เยื่อกั้นผ่านดวงตา