บทความวิชาการ
บุหรี่ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของการเลิกบุหรี่ที่ปลอดภัยจริงหรือ
ชื่อบทความ บุหรี่ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของการเลิกบุหรี่ที่ปลอดภัยจริงหรือ
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-001-04-2562
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
นับตั้งแต่มีการรายงานผลและสรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของบุหรี่ต่อการเกิดมะเร็งปอด ได้มีการคิดค้นบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นและเริ่มวางจำหน่ายในปีคศ.2004 ซึ่งปัจจุบันมีบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่รุ่นแรกเมื่อสูบเสร็จแล้วทิ้งเหมือนบุหรี่ทั่วไป รุ่นที่สองสามารถนำกลับมาชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่นที่สามสามารถเติมรึเปลี่ยนน้ำยา(e-liquid)ที่นำมาสูบได้ และรุ่นที่สี่จะมีกลไกควบคุมและปรับจ่ายไฟฟ้าในสายความร้อนได้ ผู้ผลิตและสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป แต่มีประเด็นที่เป็นปัญหาในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ 4 ด้านหลักๆได้แก่ 1.ส่วนผสมในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และพิษวิทยา 2.ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบ 3.ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 4.ผลกระทบของบุหรี่อิเล็ฏทรอนิกส์ต่อบุคคลอื่น ดังนั้นอย่างไรก็ตามส่วนผสมของบุหรี่ยังคงมีผลกระทบต่อผู้สูบและยังไม่ทราบผลกระทบระยะยาวของส่วนผสมของ e-liquid โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูดดมสารเหล่านี้ สารบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินที่ทำให้เกิดการเสพย์ติดและสร้างพฤติกรรมการสูบได้
คำสำคัญ
บุหรี่ไฟฟ้า, e-cigarette
วิธีสมัครสมาชิก
www.mpat.or.th