บทความวิชาการ
Development of cycloguanil and pyrimethamine derivative as dihydrofolate reductase inhibitors
ชื่อบทความ Development of cycloguanil and pyrimethamine derivative as dihydrofolate reductase inhibitors
ผู้เขียนบทความ ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล และ พ.ญ อัญญา โชติปฏิเวชกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-002-03-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 มี.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 19 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มาลาเรียเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งที่พบบนโลกเพราะมีประชากรที่ติดเชื้อและตายด้วยโรคนี้มากว่าล้านคนต่อปี ซึ่งสาเหตุการติดเชื้อนี้เกิดจากเชื้อโปรโตซัวสายพันธุ์ Plasmodium โดยเฉพาะเชื้อสายพันธุ์ Plasmodium falciparum โดย pyrimethamine และ cycloguanil ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคไข้มาลาเรีย แต่กลับพบว่าค่าการออกฤทธิ์ยับยั้ง PfDHFR ของยานั้นมีค่าลดลงเนื่องจากการกลายพันธุ์ของ PfDHFR ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาอนุพันธ์ของ pyrimethamine และ cycloguanil เพื่อเป็นแนวหาตัวยับยั้งใหม่ที่สามารถออกฤทธิ์ยับยัง PfDHFR
คำสำคัญ
มาลาเรีย, dihydrofolate reductase, pyrimethamine, cycloguanil