บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Development of cycloguanil and pyrimethamine derivative as dihydrofolate reductase inhibitors
ผู้เขียนบทความ ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล และ พ.ญ อัญญา โชติปฏิเวชกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-002-03-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 20 มี.ค. 2562
วันที่หมดอายุ 19 มี.ค. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มาลาเรียเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งที่พบบนโลกเพราะมีประชากรที่ติดเชื้อและตายด้วยโรคนี้มากว่าล้านคนต่อปี ซึ่งสาเหตุการติดเชื้อนี้เกิดจากเชื้อโปรโตซัวสายพันธุ์ Plasmodium โดยเฉพาะเชื้อสายพันธุ์ Plasmodium falciparum โดย pyrimethamine และ cycloguanil ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคไข้มาลาเรีย แต่กลับพบว่าค่าการออกฤทธิ์ยับยั้ง PfDHFR ของยานั้นมีค่าลดลงเนื่องจากการกลายพันธุ์ของ PfDHFR ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาอนุพันธ์ของ pyrimethamine และ cycloguanil เพื่อเป็นแนวหาตัวยับยั้งใหม่ที่สามารถออกฤทธิ์ยับยัง PfDHFR
คำสำคัญ
มาลาเรีย, dihydrofolate reductase, pyrimethamine, cycloguanil